Verkko koulutusympäristönä – motivoiva sisältö onnistuneen verkkokurssin edellytyksenä

Suunnitellessa koulutusta verkkoon on syytä hetkeksi pysähtyä pohtimaan verkkoa koulutusympäristönä. Verkon ehdottomina etuina ovat aika- ja paikkariippumattomuus sekä saavutettavuus. Verkkokurssi voidaan suunnitella siten, että kurssia voi suorittaa silloin kun siihen löytyy itselle sopiva ajankohta – itsenäisesti ja joustavasti. Etuna verkkokurssin suunnittelun näkökulmasta on, että vaikka kurssin suunnitteluun voi kulua aluksi aikaa ja vaivaa – ehkä myös rahaa, verkkokurssia voidaan toistaa ja muokata erilaisille kohderyhmille sopivaksi kopioimalla kurssipohjaa.

Verkko koulutusympäristönä voidaan mieltää eristyneeksi ja yksinäiseksi ympäristöksi, joka voi vaikuttaa osallistujan motivaatioon ja mielenkiintoon kurssia kohtaan. Kurssin monimutkaisuus tai osaamistavoitteiden toteutumatta jääminen vaikuttavat samoin. Monesti kurssille osallistujalla on käytössään rajallisesti aikaa. Ellei kurssin sisältö ja rakenne ole motivoiva, eikä mahdolliseen vuorovaikututteisuuteen ja tuen sekä ohjauksen tarpeeseen olla vastattu, motivaatio kurssin suorittamiseen voi laskea. Kurssin tulee sisältää oleellisimmat asiat aiheesta ja koulutusympäristön oltava selkeästi suunniteltu, muuten verkon oppimista haittaavat tekijät korostuvat ja kurssi jää pahimmillaan suorittamatta.

Aloittaessa verkkokurssin suunnittelun olisi syytä miettiä, mikä on kurssin keskeinen osaamistavoite. Minkälaista osaamista osallistujille luvataan kurssin suoritettuaan? Mitä heidän tulisi tietää aiheesta, jotta kokonaisuus hahmottuu? Hyvä lähtökohta on asettaa itsensä kurssille osallistuvan asemaan. Mitä itse tahtoisit oppia? Onnistunut verkkokurssi edellyttää, että osallistuja kokee saavuttaneensa osaamistavoitteet ja hän kokee hyötyneensä kurssista.